สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อ-สกุล ดร. ไตรรัตน์ สิทธิทูล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลอื่นๆ

02-878-5060

email: triraths@siamtechno.ac.th
--------------------------------------------------------------------------
ชื่อ-สกุล สุรนิตย์ ครุฑธานุช
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลอื่นๆ
 
02-878-5020
 
email: suranitk@siamtechno.ac.th
--------------------------------------------------------------------------
ชื่อ-สกุล นางสาววชิรญาณ์ แสนเงิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลอื่นๆ

หน้าที่สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
 (ดูแลข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากร) 

email:
--------------------------------------------------------------------------
ชื่อ-สกุล นางสาวภิรญา วสะภิญโญกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลอื่นๆ

0-2878-5060

email: pirayav@siamtechno.ac.th
--------------------------------------------------------------------------
ชื่อ-สกุล อาจารย์แมน วาสนาพงษ์ 

ตำแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมาย

ข้อมูลอื่นๆ
ดูแลด้านกฎหมาย
 
email:
--------------------------------------------------------------------------
ชื่อ-สกุล - -
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นิติกร

ข้อมูลอื่นๆ

 เจ้าหน้าที่นิติกร
(ดูแลด้านกฎหมาย)

email: -
--------------------------------------------------------------------------

 


" สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล "