สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครบุคลากร สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันที่ประกาศ คุณสมบัติ สมัครออนไลน์
ตำแหน่งผู้บริหาร
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท
1 อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 1 อัตรา 2021-05-15
2 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2 อัตรา 2021-05-15
3 อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2 อัตรา 2021-05-15
4 อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2 อัตรา 2021-05-15
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี
1 อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 อัตรา 2021-05-15
2 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 อัตรา 2021-05-15
3 อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 1 อัตรา 2021-05-15
4 อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย 1 อัตรา 2021-05-15
5 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา 2021-05-15
6 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 1 อัตรา 2021-05-15
7 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 1 อัตรา 2021-05-15
8 อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 อัตรา 2021-05-15
บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ
1 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล(สรรหา) 1 อัตรา 2021-05-15
2 อาจารย์ประจำสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงาน 2 อัตรา 2021-05-15
3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 2 อัตรา 2021-05-15
4 Webmaster 1 อัตรา 2021-05-15
5 เจ้าหน้าที่นิติกร 1 อัตรา 2021-05-15
  

หลักฐานการสมัครงาน


1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หลักฐานการศึกษา
    - สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ ใบรับรองผลการศึกษา
    - สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริปต์)
4. รูปถ่าย 1 รูป
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
    - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
    - สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางการทหาร
    - ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC/TOEFL
    - ผลงานทางวิชาการ
    - เอกสารรับรองต่างๆ