สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครบุคลากร สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันที่ประกาศ คุณสมบัติ สมัครออนไลน์
ตำแหน่งผู้บริหาร
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท
1 อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2 2018-03-17
2 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 2016-11-30
3 อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 1 2016-11-30
4 อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 3 2016-11-30
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี
1 อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย 2 อัตรา 2018-10-04
2 อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ 2 อัตรา 2018-10-04
3 อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (นานาชาติ) 5 อัตรา 2018-10-04
4 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2 2018-03-17
5 อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 2017-11-09
6 อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 2017-11-09
7 อาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์ 1 2017-10-24
8 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 1 2017-07-11
9 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการซ๋อมบำรุงรักษาอากาศยาน 2 2017-02-16
10 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 2 2017-02-04
11 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินการธนาคาร 3 2016-11-30
12 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด 1 2016-11-30
13 อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2016-11-30
บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ
1 Creative Content/Marketing 2 2018-05-17
2 วิศวกรไฟฟ้า 1 2018-03-17
3 วิศวกรเครื่องกล 1 2018-03-17
4 นักวิจัย (ด้านวิศวกรรมพลังงาน) 1 2018-03-17
5 เจ้าหน้าที่ดูแลด้านบัญชี/การเงิน 1 2017-12-20
6 เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี 1 2017-04-21
7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2 2016-11-30
8 พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 2016-11-30
  

หลักฐานการสมัครงาน


1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หลักฐานการศึกษา
    - สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ ใบรับรองผลการศึกษา
    - สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริปต์)
4. รูปถ่าย 1 รูป
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
    - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
    - สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางการทหาร
    - ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC/TOEFL
    - ผลงานทางวิชาการ
    - เอกสารรับรองต่างๆ