สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครบุคลากร สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันที่ประกาศ คุณสมบัติ สมัครออนไลน์
ตำแหน่งผู้บริหาร
1 หัวหน้าสำนักงานการตลาด 1 อัตรา 2021-11-20
2 หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 1 อัตรา 2021-10-28
3 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 2021-10-20
4 หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิจัย 1 อัตรา 2021-10-20
5 ผู้อำนวยการสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อบริหารการศึกษา 1 อัตรา 2021-10-15
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท
1 อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 1 อัตรา 2021-11-04
2 อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อบริหารการศึกษา 1 อัตรา 2021-10-15
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี
1 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน 1 อัตรา 2021-11-06
2 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 อัตรา 2021-11-06
3 อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 1 อัตรา 2021-11-06
4 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 1 อัตรา 2021-10-15
5 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุม 1 อัตรา 2021-10-15
6 อาจารย์สอนภาษาจีน 2 อัตรา 2021-10-15
7 อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย 1 อัตรา 2021-10-15
8 อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 อัตรา 2021-10-15
บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ
1 อาจารย์ประจำสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 1 อัตรา 2021-10-15
2 เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (โปรแกรมนานาชาติ) 1 อัตรา 2021-10-15
3 Webmaster 1 อัตรา 2021-10-15
4 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล(สรรหา) 1 อัตรา 2021-10-15
  

หลักฐานการสมัครงาน


1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หลักฐานการศึกษา
    - สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ ใบรับรองผลการศึกษา
    - สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริปต์)
4. รูปถ่าย 1 รูป
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
    - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
    - สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางการทหาร
    - ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC/TOEFL
    - ผลงานทางวิชาการ
    - เอกสารรับรองต่างๆ