สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครบุคลากร สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันที่ประกาศ คุณสมบัติ สมัครออนไลน์
ตำแหน่งผู้บริหาร
1 ผู้อำนวยการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 2019-03-20
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท
1 อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2 อัตรา 2019-03-20
2 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 อัตรา 2019-03-20
3 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 2016-11-30
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี
1 อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 3 อัตรา 2019-04-03
2 อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2 อัตรา 2019-03-20
3 อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (นานาชาติ) 3 อัตรา 2019-03-20
4 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม 1 อัตรา 2019-03-20
5 อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา 2019-03-20
6 อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย 2 อัตรา 2019-03-20
7 อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (นานาชาติ) 5 อัตรา 2018-10-04
8 อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (นานาชาติ) 5 อัตรา 2018-10-04

1

การสอนภาษาอังกฤษ (TESOL, ESL, EFL, TFL, TESL)

2

ศึกษาศาสตร์ 

3

ภาษาศาสตร์

4

ศิลปศาสตร์

5

มนุษยศาสตร์ 

6

อักษรศาสตร์

7

สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

 

6. ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
7. มีผลงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนหนึ่งในการศึกษาอย่างน้อย 1 ผลงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)
8. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในรายการดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- จบการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสถาบันศึกษาในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดย สกอ.
- มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำวิจัย
- มีประสบการทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ
- มีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา
- มีประสบการณ์ทางการการทำประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
- มีผลงานวิจัยหรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ทางวิชาการในฐานข้อมูลสากล
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ

คะแนนไม่ต่ำกว่า

TOEIC

650

IELTS

6.0

TOEFL IBT

79

TOEFL ITP

550

TOEFL CBT

213

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ (CU-TU-MU)

80%


**ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
เอกสารประกอบการรับสมัคร 
 - ประวัติส่วนตัว/RESUME พร้อมประสบการณ์ทำงาน
 -  สำเนาวุฒิการศึกษา (ทุกระดับปริญญา)
 - ใบปริญญาบัตรและใบระเบียนการศึกษา (Transcript)
 - สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
 - สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
 - กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบสำเนามาด้วยทุกครั้ง
 - เอกสารรับรองการทำงาน (Certificate) หรือ เอกสารรับรองการฝึกอบรมอื่นๆ (ถ้ามี)
- ประสบการณ์สอน หรือ สำเนาผลงานวิจัยทางวิชาการ (ถ้ามี)
รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ การให้บริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาคุณสมบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สอบสอน และสอบสัมภาษณ์
9 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2 2018-03-17
10 อาจารย์ประจำวิชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ 1 2017-10-24
11 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการซ๋อมบำรุงรักษาอากาศยาน 2 2017-02-16
12 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 1 2016-11-30
13 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน 5 2016-11-30
14 อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5 2016-11-30
บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ
1 นิติกร 1 อัตรา 2019-04-26
2 เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (นานาชาติ) Tesol 1 อัตรา 2019-03-22
3 เจ้าหน้าที่สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล(แผนงาน) 1 อัตรา 2019-03-20
4 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล(สรรหา) 1 อัตรา 2019-03-20
5 อาจารย์ประจำสำนักบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงาน 2 อัตรา 2019-03-20
6 เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์​ (IT Support) 1 อัตรา 2019-03-20
7 เจ้าหน้าที่หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 1 อัตรา 2019-03-20
8 เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา 2019-03-20
9 เจ้าหน้าที่หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 1 2019-03-20
10 อาจารย์ประจำฝ่ายแผน 2019-03-20
11 วิศวกรเครื่องกล 1 2018-03-17
12 นักวิจัย (ด้านวิศวกรรมพลังงาน) 1 2018-03-17
13 เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์​ (ทำหน้าที่ด้าน Social Media Content) 1 2017-09-27
14 เจ้าหน้าที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 1 2017-08-10
  

หลักฐานการสมัครงาน


1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หลักฐานการศึกษา
    - สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ ใบรับรองผลการศึกษา
    - สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริปต์)
4. รูปถ่าย 1 รูป
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
    - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
    - สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางการทหาร
    - ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC/TOEFL
    - ผลงานทางวิชาการ
    - เอกสารรับรองต่างๆ