ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันที่ประกาศ คุณสมบัติ สมัครออนไลน์
ตำแหน่งผู้บริหาร
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท
1 ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา) 1 2017-05-31
2 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 2016-11-30
3 อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 3 2016-11-30
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี
1 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 1 2017-07-11
2 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการซ๋อมบำรุงรักษาอากาศยาน 2 2017-02-16
3 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 2 2017-02-04
4 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินการธนาคาร 3 2016-11-30
5 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2 2016-11-30
6 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด 1 2016-11-30
7 อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2016-11-30
8 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม 2 2016-11-30
9 อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5 2016-11-30
บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ
1 เจ้าหน้าที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 1 2017-08-10
2 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานต่างประเทศ 1 2017-07-11
3 อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ 1 2017-05-05
4 เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี 1 2017-04-21
5 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา 1 2016-11-30
6 อาจารย์ประจำฝ่ายแผนงาน 1 2016-11-30
7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2 2016-11-30
8 เจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานที่สนามบิน โพธาราม จ.ราชบุรี 1 2016-11-30
9 พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 2016-11-30
  

หลักฐานการสมัครงาน


1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หลักฐานการศึกษา
    - สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ ใบรับรองผลการศึกษา
    - สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริปต์)
4. รูปถ่าย 1 รูป
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
    - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
    - สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางการทหาร
    - ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC/TOEFL
    - ผลงานทางวิชาการ
    - เอกสารรับรองต่างๆ