สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครบุคลากร สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันที่ประกาศ คุณสมบัติ สมัครออนไลน์
ตำแหน่งผู้บริหาร
1 ผู้อำนวยการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 2019-03-20
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท
1 อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2 อัตรา 2019-03-20
2 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 อัตรา 2019-03-20
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี
1 อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 3 อัตรา 2019-04-03
2 อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2 อัตรา 2019-03-20
3 อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (นานาชาติ) 3 อัตรา 2019-03-20
4 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม 1 อัตรา 2019-03-20
5 อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา 2019-03-20
6 อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย 2 อัตรา 2019-03-20
บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ
1 นิติกร 1 อัตรา 2019-04-26
2 เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (นานาชาติ) Tesol 1 อัตรา 2019-03-22
3 เจ้าหน้าที่สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล(แผนงาน) 1 อัตรา 2019-03-20
4 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล(สรรหา) 1 อัตรา 2019-03-20
5 อาจารย์ประจำสำนักบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงาน 2 อัตรา 2019-03-20
6 เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์​ (IT Support) 1 อัตรา 2019-03-20
7 เจ้าหน้าที่หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 1 อัตรา 2019-03-20
8 เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา 2019-03-20
  

หลักฐานการสมัครงาน


1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หลักฐานการศึกษา
    - สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ ใบรับรองผลการศึกษา
    - สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริปต์)
4. รูปถ่าย 1 รูป
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
    - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
    - สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางการทหาร
    - ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC/TOEFL
    - ผลงานทางวิชาการ
    - เอกสารรับรองต่างๆ